header pip

Consiliul de Administrație al S.C. PLOIEŞTI INDUSTRIAL PARC S.A., întreprindere publică în sensul prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu sediul social în municipiul Ploieşti, judeţul Prahova strada Sferei, nr.1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub numărul J29/20/2002, C.U.I. 14080546, telefon 0244.434.028, e-mail: office@industrialparc.ro , organizează PROCEDURA DE SELECȚIE ȘI EVALUARE A CANDIDAŢILOR PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE DIRECTOR GENERAL, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, prin selecția şi evaluarea candidaților.

 ATRIBUȚIILE DIRECTORULUI GENERAL

Directorul General reprezintă S.C. PLOIEŞTI INDUSTRIAL PARC S.A în relațiile cu terții şi în faţa oricăror autorităţi ale Statului Român, în limita împuternicirilor primite în baza contractului de mandat.

Directorul General al S.C. PLOIEŞTI INDUSTRIAL PARC S.A. răspunde în fața Consiliului de Administrație și conduce Societatea astfel încât aceasta să-și atingă obiectivele.

Directorul General al S.C. PLOIEŞTI INDUSTRIAL PARC S.A trebuie să îmbunătățească performanțele operaționale ale Societății pe toate liniile de activitate, în condiții de profitabilitate și sustenabilitate.

Persoana care va ocupa această poziție va fi responsabilă de punerea în aplicare a politicilor și planurilor strategice, de elaborarea și de implementarea planurilor de măsuri elaborate la nivel organizațional și operațional, de transpunerea în reglementările interne a cadrului legal aplicabil Societății, de organizarea activității astfel încât să îndeplinească așteptările rezidenților Parcurilor Industriale în condiții de calitate și siguranță și împreună cu Consiliul de Administrație, să le asigure angajaților condiții de lucru adecvate cu respectarea normelor de protecție și siguranță în muncă și să ia toate măsurile posibil necesare pentru protecția mediului înconjurător.

Lista detaliată a atribuțiilor Directorului General se regăsește în Actul Constitutiv al Societății

BENEFICII

Candidatul selectat va avea un pachet salarial în concordanță cu responsabilitățile funcției de Director General, în conformitate cu prevederile Legii nr.111/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice și în limitele maximale aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor Societății.

 

PROFILUL CANDIDATULUI

Candidații trebuie să aibă o experiență de conducere, cu o înțelegere aprofundată a unui mod de lucru cât mai eficient într-un mediu economic competitiv. Candidații trebuie să aibă experiență în schimbări la nivel organizațional și abilitatea de a efectua modificări în cultura organizațională.

 

 

CRITERII OBLIGATORII DE CALIFICARE

 În cadrul procesului de recrutare și selectare a Directorului General pot depune candidaturi persoanele fizice române sau străine.

Pentru ocuparea postului de Director General, candidații trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:

a) să cunoască limba română (scris/vorbit);

b) să aibă capacitate deplină de exercițiu;

c) să aibă o stare corespunzătoare de sănătate care să-i permită îndeplinirea funcției de director general, atestată prin documente medicale valabile (adeverință);

d) să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și de combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare și pentru infracțiunile prevăzute la art.169 și următoarele din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă;

e) să fie absolvent (ă) de studii superioare cu diplomă de licență al (a) unei instituții de învățământ superior;

f) să prezinte experiență, în consultanță, în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice, ori societăţi din sectorul privat;

g) să cunoască o limbă de circulaţie internaţională;

h) domiciliul stabil/rezident în România;

i) să nu se afle ȋn conflict de interese care să ȋl facă incompatibil cu exercitarea funcţiei de Director General;

j) să nu fi fost destituit sau revocat dintr-o funcţie de conducere pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale, sau să nu fi avut contractul individual de muncă încetat pentru motive ce ţin de persoana salariatului.

 

DOCUMENTELE NECESARE DEPUNERII CANDIDATURII/MODUL DE DEPUNERE A CANDIDATURII

            Documentele solicitate prin anunţul de recrutare (candidaturile) vor fi depuse la sediul S.C. PLOIEŞTI INDUSTRIAL PARC S.A.,din municipiul Ploieşti, judeţul Prahova strada Sferei, nr.1, cel târziu până la data de 17.03.2020, ora 13:30.

Plicurile ajunse după data şi ora menţionate în prezentul Anunț nu vor fi luate în considerare.

            Documentele vor fi depuse în limba română..

            Următoarele documente necesare depunerii candidaturii la funcția de Director General vor fi depuse la sediul S.C. PLOIEŞTI INDUSTRIAL PARC S.A. din municipiul Ploieşti, judeţul Prahova, strada Sferei, nr. 1, cod postal 100213, pe suport hârtie, în plic închis și sigilat pe care se va menționa: „PROCEDURA DE SELECȚIE ȘI EVALUARE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE DIRECTOR GENERAL AL S.C. PLOIEŞTI INDUSTRIAL PARC S.A., NUME ȘI PRENUME CANDIDAT”:

 • cerere de depunere a candidaturii care va conţine şi opisul documentelor din dosarul de candidatură;
 • curriculum Vitae în limba română;
 • cazier judiciar ȋn termen de valabilitate;
 • cazier fiscal ȋn termen de valabilitate;
 • scrisoarea de recomandare (de la ultimul loc de muncă). Recomandarea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional și moral al persoanei și referințe profesionale de la ultimul loc de muncă.
 • copie a actului de identitate;
 • copii ale actelor de studii;
 • adeverință care să ateste starea de sănătate, eliberată de medicul de familie al candidatului cu cel mult două luni anterior depunerii dosarului de candidat
 • declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu a fost condamnat sau nu este ȋn cercetare pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, și pentru infracțiunile prevăzute la art.169 și următoarele din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă (în original);
 • declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu a fost destituit sau revocat dintr-o funcţie de conducere pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale, sau nu a avut contractul individual de muncă încetat pentru motive ce ţin de persoana salariatului.
 • declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul este de acord cu utilizarea datelor sale în scopul procesului de recrutare şi selecţie (în original).

CONFIDENȚIALITATE

Numele și prenumele candidaților, datele personale ale acestora sau orice alte informații care ar putea să ducă la identificarea lor sau a căror publicare ar putea să le aducă vreun prejudiciu, de orice natură ar fi acesta, au caracter STRICT CONFIDENȚIAL și nu vor fi comunicate decât reprezentanților oficiali ai Societății.

 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Informații suplimentare se pot obține de la sediul S.C. PLOIEŞTI INDUSTRIAL PARC S.A. din municipiul Ploieşti, judeţul Prahova, strada Sferei, nr.1, la numărul de telefon 0244.434.028.

Aceste informaţii vor fi furnizate cu acceptul membrilor Consiliului de Administraţie.

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.