ANUNŢ

        Societatea Comercială „ Ploieşti Industrial Parc ” S.A anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru 1 post de administrator – funcţionar public, reprezentant al autorităţii publice judeţene  în Consiliului de Administraţie al S.C. Ploiești Industrial Parc S.A.,  organizat de Consiliul Judeţean Prahova în calitate de autoritate tutelară în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

 Condiţii generale şi specifice :

 Generale: a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; b) cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit); c) stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pe care candidează, atestată pe bază de documente medicale; d) declaraţie pe propria răspundere că nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani; e) declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege; f)să nu fie persoane incapabile, potrivit legii, ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute de art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare; g) declaraţie pe propria răspundere că nu face parte din mai mult de 4 consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale;

Specifice: a) studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă şi experienţă de cel puţin 10 ani  în specialitatea acestora; b) experienţă într-o funcţie de conducere de cel puţin 5 ani; c) capacitate de exprimare (scris, vorbit şi citit) într-o limbă de circulaţie internaţională- nivel mediu; d) cunoştiinţe de operare pe calculator- nivelul mediu;   

Criterii de evaluare a candidaţilor:

1.Abilităţi manageriale

2.Capacitate de analiză   şi sinteză

3.Orientare către rezultate

4.Abilităţi de comunicare

5.Capacitate de luare a deciziei

      Selecţia/evaluarea se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societăţii comerciale şi va fi efectuată în două etape succesive, după cum urmează: selecţia dosarelor de înscriere şi interviul candidaţilor selectaţi.

Documente necesare pentru depunerea candidaturii persoanelor fizice:

1.CV în format Europass.

2.Cazier judiciar.

3.Copii legalizate după actele de studii.

4.Copie act de identitate.

5.Copie Carnet de Muncă/documente doveditoare – adeverinţa de salariat.

6. Dovada numirii într-o funcţie de conducere.

7. Declaraţie pe propria răspundere că nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani.

8. Declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

9. Declaraţie pe propria răspundere că nu face parte din mai mult de 4 consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale.

          Candidaturile şi documentele solicitate prin prezentul anunţ se depun în 10 zile lucrătoare de la publicare la registratura Consiliului Judeţean Prahova, str. B-dul Republicii, nr.2-4, în plic închis şi sigilat, unde vor primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii.

          Plicul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al “S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A.”, precum şi numele şi prenumele/denumirea, domiciliul candidatului.

          Verificarea şi selectarea dosarelor depuse se va desfăşura în termen de 3 zile lucrătoare de la data limită de depunere a dosarelor.

           Evaluarea candidaţilor selectaţi se va desfăşura în cadrul unui interviu în termen de 3 zile lucrătoare de la data selecţiei dosarelor şi vor fi anunţaţi telefonic asupra datei şi orei la care va fi programat acesta.

   Informaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane al Consiliului Judeţean Prahova la telefon 0244/514864 sau după pagina de internet a societăţii – www.industrialparc.ro